đường dây nóng sở du lịch tỉnh Khánh Hòa

Đường dây nóng sở du lịch tỉnh Khánh Hòa

Photography

Sở Du lịch Khánh Hòa

Căn cứ Quyết định số 1295/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa và Quyết định số 1616/QĐ-UBND ngày 07/7/2020 về điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch. Theo đó, tổ chức bộ máy làm việc được tổ chức như sau:

Lãnh đạo Sở du lịch tỉnh Khánh Hòa:

 • Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh
  Điện thoại: 0258.3828357 Email: ntlthanh@khanhhoa.gov.vn
 • Phó Giám đốc: Ông Cung Quỳnh Anh
  Điện thoại: 0258.3822259 Email: cqanh@khanhhoa.gov.vn

Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ:

Văn phòng:

 • Ông Bùi Thanh Cương – Chánh Văn phòng
  Điện thoại: 0258.3828242 Email: vp.sdl@khanhhoa.gov.vn

Thanh tra:

 • Ông Võ Ngọc Dũng – Chánh Thanh tra;
  Điện thoại: 0258.3829979 Email: tt.sdl@khanhhoa.gov.vn

Phòng Quản lý Du lịch:

 • Ông Nguyễn Văn Ty – Trưởng phòng;
  Điện thoại: 0258.3821458 Email: nvty@khanhhoa.gov.vn

Đơn vị trực thuộc Sở:

Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch

 • Ông Luyện Mạnh Cường – Giám đốc
  Điện thoại: 0258.3826713 Website: www.nhatrang-travel.com

Đường dây nóng sở du lịch tỉnh Khánh Hòa 24/24: *2258

đường dây nóng sở du lịch tỉnh Khánh Hòa
đường dây nóng sở du lịch tỉnh Khánh Hòa phục vụ du khách 24/24

Nguồn sở du lịch tỉnh Khánh Hòa